Dọn dẹp tài nguyên

Hiện tại chúng ta đang sử dụng tài nguyên theo kiến trúc sau

Lightsail

Ngoài ra chúng ta cũng đã tạo thêm 1 EC2 instances.

Chúng ta sẽ tiến hành xóa các tài nguyên theo thứ tự sau

 1. Truy cập vào Giao diện dịch vụ EC2.
 • Click Instances.
 • Click chọn Instance EC2.
 • Click Instance state.
 • Click Terminate instance.
 • Click Terminate.

Lightsail

 1. Truy cập vào Giao diện dịch vụ RDS
 • Click vào Database
 • Click chọn vào RDS DB chúng ta đã tạo.
 • Click Actions.
 • Click Delete.

Lightsail

 • Bỏ chọn Create final snapshot?
 • Click chọn I acknowledge that upon instance deletion, automated backups, including system snapshots and point-in-time recovery, will no longer be available.
 • Điền delete me để xác nhận.
 • Click Delete.

Lightsail

 1. Truy cập vào giao diện quản trị của Lightsail click Create Instance.
 • Click vào biểu tượng 3 dấu chấm của instance PHP-FE-1.
 • Click Delete.
 • Click Yes, delete.
 • Làm tương tự cho instance PHP-FE-2PHP-FE-3.

Lightsail

 1. Click vào tab Snapshots.
 • Click Delete multiple.
 • Chọn cả 2 snapshot.
 • Click Delete.
 • Click Yes.

Lightsail

 1. Click tab Databases.
 • Click vào biểu tượng 3 dấu chấm của instance Todo-DB.
 • Click Delete.
 • Click Yes, delete.
 • Click Yes Lightsail
 1. Click tab Networking.
 • Click vào biểu tượng 3 dấu chấm của instance Todo-LB.
  • Click Delete.
  • Click Yes, delete.

Lightsail