Tạo EC2 Instance

Tạo EC2 Instance từ bản snapshot đã export

 1. Sau khi click Open in the Amazon EC2 console, chúng ta sẽ được chuyển hướng tới giao diện quản lý AMI ( Amazon Machine Image). AMI là template để tạo nên các EC2 instance.
 • Click Launch để tiến hành tạo EC2 instance.

Lightsail

 1. Click Next: Configure Instance Details. Lightsail

 2. Đảm bảo VPC đang được chọn là VPC Default. Click Review and Launch. Lightsail

 3. Click Launch để tiến hành tạo instance.

 • Click chọn Create a new keypair.
 • Đặt tên key pair tùy ý.
 • Click Download Key Pair.
 • Click Launch Instances.

Lightsail

Key pair được dùng để mã hóa thông tin đăng nhập vào EC2 instance. Trong bài lab này chúng ta không sử dụng tới key pair này.

5. Click View Instances, sau đó click vào instance id. Lightsail

 1. Click vào tab Security sau đó click vào security group. Lightsail

Bạn hãy lưu thông tin security group này để chuẩn bị cho bước cấu hình security group cho RDS nhé.

 1. Click Edit inbound rules. Lightsail

 2. Click Add rule.

 • Phần Type , chọn HTTP.
 • Phần Source, chọn Anywhere IPv4.
 • Click Add rule.
 • Phần Type , chọn HTTPS.
 • Click Save rules.
 1. Click Instances.
 • Click chọn EC2 instance chúng ta vừa chọn.
 • Click Open address hoặc mở địa chỉ public của EC2 instance trên trình duyệt.

Lightsail

 1. Chúng ta sẽ gặp lỗi như thế này, do security group của RDS chưa cho phép EC2 instance của chúng ta kết nối tới. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình security group của RDS instance, cho phép EC2 instance chúng ta vừa tạo kết nối.

Lightsail