Export Lightsail snapshot

Tạo Lightsail snapshot và export sang EC2.

  1. Quay trở lại giao diện Lightsail console. Click vào tên Lightsail instance PHP-FE-1 của chúng ta.

  2. Click tab Snapshot, sau đó click Create snapshot.

  3. Đặt tên snapshot là ec2-export.

  4. Click Create để tiến hành tạo snapshot. Lightsail

  5. Sau khi snapshot được tạo hoàn tất , chúng ta sẽ click vào biểu tượng 3 chấm và click chọn Export to EC2. Lightsail

  6. Click Yes, continue.

  7. Click Acknowledged để bắt đầu quá trình export. Sẽ mất khoảng 15 phút để export từ Lightsail snapshot sang EC2.

  8. Sau khi quá trình export hoàn tất , click Open in the Amazon EC2 console. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tạo EC2 instance từ bản snapshot đã export. Lightsail