Dịch chuyển sang EC2

Dịch chuyển sang EC2

Khi quy mô ứng dụng và yêu cầu quản lý của bạn tăng lên, chúng ta sẽ chuyển các instance Lightsail sang Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Chúng ta sẽ tạo Lightsail snapshot sau đó export tới dịch vụ EC2. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo EC2 Instance ( máy ảo tương tự Lightsail instance).

Nội dung

  1. Export Lightsail Snapshot
  2. Tạo EC2 Instance
  3. Cập nhật Security group
  4. Kiểm tra ứng dụng trên EC2