Tạo Lightsail instance

Tạo Lightsail instance từ snapshot

  1. Sau khi snapshot đã được tạo hoàn chỉnh, click vào biểu tượng 3 chấm.

Lightsail

  1. Click Create new instance để tiến hành tạo Lightsail instance từ snapshot.

Lightsail

  1. Click Change zone để thay đổi Availability Zone cho Lightsail instance, chúng ta sẽ tạo 2 Lightsail instance mới ở 2 Availability zone khác với Lightsail instance ban đầu.

Lightsail

  1. Click Zone B.

Lightsail

  1. Kéo màn hình xuống dưới cùng , đặt tên Lightsail instance là PHP-FE-2 và click Create instance.

Lightsail

  1. Click vào Lightsail instance PHP-FE-1 , click vào tab Snapshots và làm tương tự bước 1 tới 5 để tạo thêm instance PHP-FE-3 nhưng ở Zone C nhé. Sau khi tạo xong hãy chắc chắn các instance đều ở trạng thái running trước khi thực hiện bước tiếp theo. Lightsail